Neoregelia Mickey Mouse
Mini Neoregelia
$15.00
RETAIL
Status: 3

Neoregelia Mickey Mouse has a terrific name if nothing else.  Seriously, a gorgeous little mini neo.